Zastępca Głównego Księgowego

2021-10-29 ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Szczecin

Ogłoszenie numer: 5817105, z dnia 2021-10-29

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

( 87 ) ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1 etat

Zastępca Głównego Księgowego

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

 

Opis stanowiska

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie planów wydatków oraz sprawozdań z wykonania planu.
 2. Prowadzenie bieżącej analizy stopnia wykonania planu wydatków w oparciu o dostępne 3. Wprowadzenie bilansu otwarcia i zmian na konto pozabilansowe 980 -Plan finansowy wydatków budżetowych.
 3. Kontrola podpisanych umów z kwotą ujętą w planie finansowym niedopuszczenie do przekroczeń, o możliwościach ewentualnych przekroczeń informowanie na bieżąco bezpośredniego przełożonego.
 4. Nadzór nad czynszami.
 5. Znajomość księgowania sprawozdań czynszowych oraz comiesięczne uzgadnianie wpłat, zaległości i sald czynszowych w module czynsze i media z FK.
 6. Księgowanie faktur zakupu i sprzedaży oraz uzgadnianie kont rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
 7. Rozksięgowywanie wydatków oraz sald na właściwe paragrafy.
 8. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.
 9. Znajomość sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej.
 10. Znajomość płac.
 11. Pełnienie obowiązków Głównego księgowego w razie jego nieobecności.
 12. Przechowywanie, zabezpieczania i archiwizowanie dokumentów.
 13. Wykonywanie innych poleceń i zadań służbowych nie objętych niniejszym zakresem czynności oraz nie będących w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem.

Warunki pracy na stanowisku

 • Podstawowy system czasu pracy, pięciodniowy tydzień pracy, pełen etat.
 • Praca przy monitorze ekranowym.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Wykształcenie, kandydat powinien spełniać jeden z poniższych warunków;
 4. a) ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
 5. b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości
 6. c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 7. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Niekaralność- dotyczy prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko:
 9. mieniu,
 10. obrotowi gospodarczemu,
 11. działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 12. wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 13. nieposzlakowana opinia,
 14. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku - Wiedza w zakresie znajomości następujących przepisów:
 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
 • ustawy o zamówieniach publicznych
 • ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
 • ustawy o ochronie danych osobowych

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach samorządowych.

 2. Znajomość programów finansowo-księgowych .

 3. Obsługa komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne).

 4. Umiejętność kierowania zespołem, rzetelność, systematyczność, obowiązkowość.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Oświadczenie kandydata ( poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu ),
 7. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem,
 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo za przestępstwa przeciwko: mieniu, gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczam, ze udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. poświadczone własnoręcznym podpisem.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to be part of our Business Intellingence capability development and help us fight financial crime? We are now looking for a (Senior) Data Analysts Financial Crime Prevention, Poland and Estonia to join the Performance and Data...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to gain knowledge in anti-money laundering and build your future career in modern international team? We are now looking for a Junior Process Officer in KYC, Łódź to support KYC department in efforts to prevent money laundering,...

Polkowice

Estella Sp. z o.o.

wczoraj

Obowiązki: sporządzanie list płac wynagrodzenia pracowników ze stosunku pracy umów cywilnoprawnych prowadzenie spraw kadrowych : przyjęcia, zwolnienia pracowników prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowe sporządzanie deklaracji skarbowych...