Starszy specjalista

2023-03-17 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Warszawa
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117480

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Dokonuje wstępnej kontroli dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, sprawdza pod względem formalno-rachunkowym i dekretuje dowody księgowe w celu ich ujęcia w ewidencji księgowej.
 • Wprowadza do ksiąg rachunkowych dowody księgowe w ujęciu syntetycznym i analitycznym, w celu umożliwienia sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych, sprawozdań o stanie należności i zobowiązań oraz sprawozdań finansowych dysponenta części.
 • Opiniuje projekty umów i dokonuje rozliczeń kwot dotacji na poszczególne podmioty i programy na podstawie dokumentów finansowych, w celu przekazania departamentom odpowiedzialnym merytorycznie za realizację zadań informacji o stanie wykorzystania i rozliczenia dotacji oraz o kwotach uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków.
 • Sporządza jednostkowe sprawozdania z wykonania planów finansowych, o stanie należności i zobowiązań oraz finansowych dysponenta części, w celu ich włączenia do łącznych sprawozdań jednostki.
 • Obsługuje system bankowości elektronicznej w zakresie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych, na podstawie bankowej karty wzorów podpisów, w celu terminowego przekazania środków na realizację zadań.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych, będących w zakresie właściwości Wydziału Rachunkowości Resortu.
 • Prowadzi działania w zakresie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów dysponenta części, w celu prawidłowego ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub rachunkowości
 • ­Znajomość ustawy o rachunkowości
 • ­Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • ­­Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Gdynia

  ManpowerGroup

  dzisiaj

  Zadania: Obsługa procesów kadrowo – płacowych związanych z zatrudnieniem oraz realizacją pracy Sporządzanie raportów, zestawień oraz sprawozdań Nadzorowanie i aktualizacja zapisów w regulaminach Obsługa działań z zakresu ZFŚS i...

  Poznań

  ManpowerGroup

  dzisiaj

  Responsibilities: Supportting of employees in the issues of human resources and payroll Responding to employee inquiries regarding personnel issues - contracts, leave, documents by phone, e-mail and chat Checking information in the internal...

  Warszawa, Mokotów

  Coral Travel Poland Sp. z o.o.

  dzisiaj

  Do Działu Księgowości szukamy dokładnej i skrupulatnej osoby, która obejmie stanowisko Asystenta/-ki do spraw Rozliczeń. Chętnie porozmawiamy z Tobą na spotkaniu online :) Opis stanowiska: wystawianie faktur sprzedaży akceptacja faktur...

  Rzeszów

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  wczoraj

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, - realizacja zadań obywa się pod...

  Szczecin

  METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

  2023-03-23

  Tasks & Responsibilities: Participation in LUCA Digital Finance subproject Finance, module General Ledger and Asset Accounting. First contact point for all process related issues and questions for LUCA Digital Finance implementation partner as well...

  Warszawa

  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

  2023-03-21

  Warunki pracy · praca stacjonarna w siedzibie pracodawcy · praca na pełen etat w godzinach pracy urzędu tj. od 8 – 16 w dni robocze, · praca w zespole · współpraca z pracownikami Inspekcji · współpraca...