Starszy Referent ds. Windykacji

2023-03-17 ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Szczecin

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

(14) STARSZY REFERENT ds. windykacji

Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych

1 etat

 

Starszy Referent ds. Windykacji
Miejsce pracy: Szczecin
Zakres zadań na stanowisku:
 • Udzielanie petentom wszechstronnych i wyczerpujących informacji z zakresu realizowanych przez dział DWRM zadań, podejmowanie czynności w stosunku do osób mających kłopoty z regularnym wnoszeniem opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych.
 • Wykonywanie czynności określonych w Instrukcji Windykacji w ZBiLK dla postępowania windykacyjnego związanego z zaległościami dotyczącymi komunalnych lokali mieszkalnych i lokali własnościowych.
 • Przygotowywanie analizy zadłużeń dla poszczególnych grup dłużników na potrzeby działu do dalszego postępowania windykacyjnego oraz prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości.
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach regulacji zaległego czynszu, określanie wielkości zadłużeni, mediacje z dłużnikami w zakresie spłaty
 • Potwierdzanie ( na wszelkiego rodzaju formularzach) danych - na potrzeby działów ZBiLK ( w tym między innymi - zwrot nadpłat, regulację stanu prawnego, przydział lokalu).
 • Współpracowanie z komórkami i stanowiskami organizacyjnymi ZBiLK, a także z kancelariami prawnymi.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma interesantów oraz dokumentacji w zakresie rozłożenia zaległości na raty, odroczenia terminu płatności, umorzeń.
 • Wszczynanie postępowań egzekucyjnych w zakresie świadczeń pieniężnych. oraz prowadzenie postepowań wyjaśniających.
 • Kontrolowanie poszczególnych etapów egzekucji, analizowanie i księgowanie wpłat.
 • Ścisła współpraca z organami egzekucyjnymi, sądami, kancelariami prawnymi.
Warunki pracy na stanowisku:
 • Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.
 • Praca przy monitorze ekranowym.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata ogólnego stażu pracy lub wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy.
 • Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
  • znajomość Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172)
  • znajomość Uchwały Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu działania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30.11.2017 r. poz. 4938)
  • znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących najem, terminy przedawnienia roszczeń, terminy sądowe związane z postępowaniem windykacyjnym, koszty komornicze ( ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z 22.3.2018 o komornikach sądowych Dz.U. z 25.04.2018 r. poz 771; ustawa z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych Dz.U. z 2018 r. poz. 770, 2244, z 2019 r. poz. 1469; ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych t. j. Dz.U. z 2019 r. poz 785,1043,1469)
Wymagania pożądane:
 • Preferowane wykształcenie wyższe ( mile widziane ekonomiczne lub prawnicze).
 • Znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z postępowaniem windykacyjnym.
Wymagane dokumenty:
 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 • List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
 • Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata, że nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczenie, że udziela zgody dobrowolnie oraz ze został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie ( poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata załącznik nr 1 - dostępny do pobrania się na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”.
KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L. 2016, Nr 119, s. 1) , dalej RODO− informujemy, że: I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Szczecin

METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

dzisiaj

What can you count on? METRO Global Solution Center means development in many areas - we provide, among others, training in accounting, software, soft skills and language courses for free. With us you will gain experience in business, but also...

Szczecin

METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

dzisiaj

A właściwie SuperAccountant, czyli TY. Ktoś, kto nie lubi nudy, za to lubi proponować rozwiązania i ma gotowość do pracy zespołowej w anglojęzycznych teamach. Twoje skille doświadczenie w księgowości dobry angielski (B1/B2) dobra...

Warszawa

Straż Miejska m.st. Warszawy

dzisiaj

Zadania: Obsługa kadrowa pracowników Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym m.in.: przygotowywanie dokumentacji z zakresu nawiązania, trwania, zmiany i zakończenia stosunku pracy oraz określanie uprawnień związanych ze stosunkiem pracy...

Grudziądz

Hydro-Vacuum S.A.

2023-03-22

Obowiązki: Rozliczanie i monitorowanie należności Utrzymywanie kontaktu z odbiorcami – uzgodnienie sald i rozrachunków należności Kontakt z dłużnikami i uzgadnianie terminów uiszczenia płatności Monitorowanie postępów w spłacie...

Wrocław

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

2023-03-20

At Cognizant, we are dedicated to helping the worlds leading companies build stronger businesses - helping them go from doing digital to being digital. In Poland, our offices are located in Gdansk, Wroclaw, and Kraków. With the capacity to support...

Wrocław

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

2023-03-16

What we do: At Cognizant, we are dedicated to helping the worlds leading companies build stronger businesses - helping them go from doing digital to being digital. In Poland, our offices are located in Gdansk, Wroclaw, and Kraków. With the...