Starszy referent ds. księgowych

2023-03-03 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Opole

OGŁOSZENIE O NABORZE


Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent ds. księgowych
Miejsce pracy: Opole

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko starszy referent ds. księgowych:

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne;
 • staż pracy: - 2 lata – w dziale księgowości,
 • obywatelstwo: polskie; dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (D.U. z 2009 nr 64, poz. 539);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy, na który przeprowadzany jest nabór, w szczególności:
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości.
Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:
 • umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office);
 • obsługa bankowości internetowej,
 • obsługa programu księgowości finansowo-budżetowej,
 • znajomość programu do przekazywania sprawozdań budżetowych,
 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej w dziale księgowości.
Zakres obowiązków na stanowisku starszy referent ds. księgowych:
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Przygotowanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.
 • Terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Uzgadnianie sald rachunków bankowych oraz należności i zobowiązań wynikających z przeprowadzonych operacji finansowych.
 • Prowadzenie analizy należności zobowiązań finansowych.
 • Rozliczanie inwentaryzacji mienia.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów finansowych oraz innych niezbędnych informacji w zakresie działania sekcji.
 • Kompletna obsługa programów komputerowych w zakresie działania Sekcji w tym:
 • obsługa programu finansowo – księgowego,
 • obsługa Systemu Bankowości Elektronicznej.
 • obsługa Systemu do przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną.
 • Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych i przygotowanie ich do archiwizowania.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez przełożonego lub pracodawcę a odpowiadających funkcjom pracownika.
Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrej ostrości wzroku (praca przy monitorze ekranowym), praca w urzędzie;
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca w budynku w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 na II piętrze bez windy, siedząca przy biurku.
Wymagane dokumenty:
 • Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie do pracy na stanowisko urzędnicze.
 • Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • Kwestionariusz osobowy (druk na stronie internetowej bip.zdp.opole.plpraca-regulamin naboru-ZDP kwestionariusz osobowy)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (druk na stronie internetowej bip.zdp.opole.plpraca - regulamin naboru-ZDP - procedura zgody).
 • Oświadczenia kandydata:
  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  • o nie wykonywaniu czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.
 • Posiadane referencje.

Warszawa, ul. Szamocka 6

LUX MED Sp. z o.o.

dzisiaj

Praca w Szpitalu LUX MED Onkologia ul. Szamocka 6. Twoją rolą będzie: Uczestniczenie w sporządzaniu ofert w konkursach NFZ; Sporządzanie pism i odpowiedzi na komunikaty/ pisma z NFZ; Regularne prowadzenie wewnętrznych audytów; Opracowywanie...

Toruń

Grupa ERBUD

dzisiaj

Opis stanowiska Praca stacjonarna w biurze w Toruniu; Sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych; Przygotowywanie danych do raportów rozliczeniowych; Sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych raportów na giełdę; Znajomość...

Piechcin

Lafarge

dzisiaj

Czym będziesz się zajmować? Przygotowywanie informacji w zakresie zobowiązań (kompensaty, potwierdzenia sald, zajęcia komornicze, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe itp.), Udział w procesie weryfikacji grup płatności, Administrowanie...

Kraków

Capgemini

wczoraj

What duties will help you grow? We are a group of Capgemini’s “special agents”. As a part of our team, you will be constantly developing yourself in areas such as P2P, R2R or O2C. We jump from one mission to another, independently delivering...

Kraków

Capgemini

wczoraj

What duties will help you grow? Our team answers challenges when: client faces lack of experts with proper knowledge and skills, whenever there is critical situation in the project (volume peaks, staff shortages, backlog) or in case of any other ad...

Warszawa

MUZEUM WARSZAWY

2023-03-29

Dział Finansów i Księgowości Jeśli chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie! Zakres obowiązków: dekretowanie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych...