Starszy referent ds. finansowo-księgowych - Dział Finansowo-Księgowy

2021-01-25 STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA Warszawa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa

Starszy referent ds. finansowo-księgowych - Dział Finansowo-Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2021.110.1
Zadania:

Termin składania dokumentów: 31.01.2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa kasy głównej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
 • pomoc przy prowadzeniu ewidencji księgowych,
 • pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań i raportów finansowych,
 • sporządzanie przelewów bankowych,
 • archiwizowanie dokumentacji finansowej,
 • współpraca z kontrahentami i komórkami organizacyjnymi Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
 • sporządzanie odpowiednich załączników do sprawdzań,
 • wystawianie not korygujących zgodnie z zawartymi umowami obowiązującymi przepisami,
 • wprowadzanie umów, faktur, rachunków i innych dokumentów do centralnego rejestru Umów Urzędu m.st. Warszawy,
 • dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów wpływających do Działu Finansowo-Księgowego.
 • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Ustawa o pracownikach samorządowych oraz akty wykonawcze, Ustawa o finansach publicznych oraz akty wykonawcze, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku od towarów i usług oraz akty wykonawcze, Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO").

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w podstawowym systemie czasu pracy, praca w pomieszczeniu, wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 2 letni przy średnim wykształceniu, przy wyższym nie wymagany.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w rachunkowości budżetowej,
 • znajomość aktów prawnych z zakresu prawa samorządu terytorialnego, rachunkowości, finansów publicznych,
 • znajomość obsługi programu Symfonia, moduły FK, handel, środki trwałe,
 • obsługa programów biurowych (arkusze kalkulacyjne, edytory tekstów),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (drukarka, skaner, itp.),
 • sumienność, zdyscyplinowanie, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności komunikacyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru oraz o zapoznaniu z zasadami przetwarzania danych osobowych.

WARUNKIEM UDZIAŁU W NABORZE JEST DOSTARCZENIE POPRAWNIE UZUPEŁNIONEGO DRUKU OŚWIADCZENIA.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

Wrocław

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa

JTI GBS

2021-02-16

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of...

Warszawa

Urząd Dozoru Technicznego

2021-02-16

Kluczowe obowiązki: Wystawianie faktur z tytułu działalności rynkowej UDT. Wystawianie faktur korygujących. Wystawianie not obciążeniowych z tytułu nieterminowych płatności należności. Analiza umów krajowych pod kątem prawidłowego...

Warszawa

Cloud Best Sp. z o.o.

2021-02-16

If you are a person, who: Is tired of being bored and of repeatability at your current work and you would like to change something; Is proactive, and is looking for interesting solutions and likes to create new things; Likes a modern working...