Starszy księgowy

2021-02-14 Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Warszawa
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74515

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymuszona pozycja ciała, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje dokumenty finansowo-księgowe związane z obrotem środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (inwestycje) oraz materiałów,
 • Księguje dokumenty finansowo-księgowe z obrotem środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (inwestycje) oraz materiałów przy wykorzystaniu obowiązujących w jednostce programów finansowo-księgowych,
 • Realizuje wnioski zawarte w sprawozdaniach inwentaryzacyjnych m. in. poprzez księgowanie stwierdzonych niedoborów i nadwyżek,
 • Sporządza okresowe zestawienia, specyfikacje środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie ewidencji księgowej,
 • Przygotowuje danych do rocznego sprawozdania finansowego z zakresu stanu i ruchu podstawowych środków trwałych (bilans jednostki) i statystycznego w oparciu o wytyczne Ministra Finansów,
 • Prowadzi ewidencję przyjmowanych darowizn rzeczowych w jednostce oraz sporządza kwartalne informacje o przyjętych darowiznach dla jednostki nadrzędnej,
 • Prowadzi ewidencję wniosków, upoważnień i odwołań dotyczących dostępu do informatycznych baz danych,
 • Przygotowuje dokumenty księgowe do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętność: stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

  Wrocław

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Świnoujście

  Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

  2021-02-16

  Warunki pracy Praca w biurze i obsługa urządzeń biurowych, monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie, budynek piętrowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Prowadzi ewidencję materiałów pędnych i smarów w celu...

  Szczecin

  Metro Services PL Sp. z o.o.

  2021-02-16

  General duties: responsibility for performing tasks within a selected accounting area (GA), process optimization in the GA area, supporting team members in implementing initiatives and raising quality standards, supporting clients in the scope of...

  Niemce

  Varroc Lighting Systems

  2021-02-15

  Zakres obowiązków: Koordynacja procesu księgowania faktur oraz innych dokumentów; Dekretacja i księgowanie dokumentów, zgodnie z bieżącymi przepisami, w tym ustalanie obowiązku do VAT i CIT; Analiza oraz uzgadnianie kont księgowych dla...