Starszy inspektor

2021-03-29 Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Wrocław
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 76402

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
  Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Nalicza wynagrodzenia/uposażenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy/służby celu wypłaty  pracownikom / funkcjonariuszom należnego i zgodnego z przepisami wynagrodzenia/uposażenia;
 • Nalicza należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w celu wykonania obowiązku płatnika wynikającego z przepisów regulujących ww. zagadnienia;
 • Sporządza dokumentację emerytalno-rentową w zakresie uzyskanych przez pracownika /funkcjonariusza wynagrodzeń/uposażeń, np.: zaświadczenia RP – 7, w celu skompletowania dokumentacji emerytalno-rentowej pracownika/funkcjonariusza i przekazania jej do ZUS;
 • Prowadzi wymagane ewidencje i dokumentację księgową w zakresie wynagrodzeń/uposażeń oraz innych świadczeń dla pracowników/funkcjonariuszy w celu monitorowania wykonania funduszu płac i uposażeń oraz sporządzania sprawozdań i informacji  w tym zakresie;
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi (np.: pionem personalnym, wydziałem obsługi prawnej) w celu zgodnego z przepisami i obowiązującymi regulaminami wykonywania zadań Izby jako pracodawcy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 1 roku w obszarze płac)
 • Znajomość przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika, służbie cywilnej i KAS
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku

Erftstadt

smartjobs personaldienstleistungen GmbH

dzisiaj

Przygotowywanie danych niezbędnych do procesu naliczania wynagrodzeń pracowników oraz terminowe ich naliczanie, zgodnie z obowiązującym kalendarzem płacowym Udzielanie informacji oraz wyjaśnianie niezgodności w zakresie zagadnień...

Warszawa

Calan Human Capital Sp. Z o.o.

dzisiaj

Opis stanowiska: Kompleksowa obsługa księgowa naszych Klientów.  Sporządzanie raportów zarządczych.  Badanie i raportowanie istotnych odchyleń. Samodzielne prowadzenie ksiąg.  Analizowanie kont bilansowych i wynikowych. ...

Warszawa

Calan Human Capital Sp. Z o.o.

dzisiaj

GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Zarządzanie i nadzorowanie nad operacjami zespołu księgowego, w tym A/R, A/P, GL, listy płac i gotówka. Monitorowanie i analiza danych księgowych oraz tworzenie raportow i zestawień finansowych. Stosowanie właściwych...

Warszawa

Talent IN sp. z o.o.

dzisiaj

sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników przygotowywanie listy płac dla pracowników i zleceniobiorców sporządzanie obowiązujących deklaracji,...

Warszawa

Contract Administration Sp. z o.o.

dzisiaj

Opis Stanowiska: Zapewnianie prawidłowej obsługi płacowej pracowników Sporządzanie oraz przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS (Program Płatnik) Sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płacowej (w tym...

Wrocław

Contract Administration Sp. z o.o.

wczoraj

Zakres obowiązków: Zapewnienie prawidłowej obsługi płacowej Naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy Sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i sprawozdań do ZUS, US, PFRON, GUS...