Specjalista

2021-06-29 Główny Urząd Miar w Warszawie Warszawa
Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80488

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • wystawia faktury VAT, noty księgowe obciążeniowe, w tym za czynności wykonywane w Urzędzie na podstawie umów cywilnoprawnych
 • kontroluje pod względem formalno-rachunkowym dokumenty związane z pozyskiwaniem dochodów wraz z dekretowaniem dowodów księgowych z uwzględnieniem wszystkich przekrojów ewidencji księgowej, w tym na właściwe rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
 • prowadzi korespondencję z kontrahentami związaną z wystawionymi fakturami VAT i notami księgowymi
 • księguje dowody księgowe dotyczące dochodów budżetowych, w tym faktury VAT, noty księgowe oraz decyzje administracyjne, wyciągi bankowe na konta syntetyczne i analityczne
 • uzgadnia zapisy i stany na kontach syntetycznych i analitycznych
 • rozlicza rozrachunki i wpłaty z tyt. dochodów budżetowych dokonanych przez kontrahentów Urzędu i kontaktuje się z nimi
 • kontroluje wyciągi bankowe dotyczące wpływów z tytułu dochodów budżetowych
 • obsługuje Zintegrowany System Informatyczny - QUORUM, współpracuje z instytucjami zewnętrznymi, w tym kontroli, sporządza raporty i informacje, archiwizuje dokumenty, aktualizuje wewnętrzne procedury, uczestniczy w doskonaleniu procedur oraz inicjuje propozycje modyfikacji już istniejących, opiniuje projekty aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w księgowości
 • znajomość zasad księgowości budżetowej
 • znajomość przepisów o VAT
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ordynacji podatkowej
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel
 • umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego
 • umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu księgowości budżetowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi programu systemu QUORUM F-K
 • znajomość ustawy prawo o miarach

Warszawa

BPG Polska Audyt Sp z.o.o

dzisiaj

Zatrudniony Pracownik swoim doświadczeniem wzmocni Działu Audytu, który specjalizuje się w świadczeniu usług badania sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych naszych klientów. Zakres obowiązków obejmuje: uczestnictwo w...

Warszawa

innogy Polska S.A.

dzisiaj

Zadania: identyfikowanie odbiorców i liczników w celu rozliczenia energii elektrycznej przeprowadzanie kontroli w punktach poboru energii elektrycznej przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej oraz notatek w celu wyjaśnienia reklamacji...

Warszawa

KPMG

dzisiaj

Twoje zadania: udział w projektach w obszarze doradztwa podatkowego dla klientów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych Oczekujemy: wykształcenia wyższego lub statusu studenta IV lub V...