Specjalista w Wydziale Zrównoważonej Mobilności

2021-04-09 Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

Zarząd Dróg Miejskich
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista
w Wydziale Zrównoważonej Mobilności
- stanowisko ds. administracyjno-biurowych

Miejsce pracy: Warszawa
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacją inwestycji, płatności, dokumentów finansowo-księgowych (w tym planów rzeczowo-finansowych i harmonogramów),
 • przygotowywanie zamówień publicznych, umów, aneksów,
 • przygotowywanie pism, dokumentów i analiz związanych z realizacją inwestycji,
 • zarządzanie budżetem projektów,
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami,
 • współpraca z wydziałem Prawnym i Zamówień Publicznych oraz wydziałem finansowo-księgowym,
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie; wyższe o profilu: ekonomia, administracja,
 • minimum 2 lata stażu pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność,
 • za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość podstawowych zagadnień z obszaru finansów publicznych (zarządzanie budżetem wydziału,
 • przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych itp.),
 • umiejętność pracy z ludźmi, zespołami technicznymi i pod presją czasu,
 • znajomość zagadnień związanych z budową infrastruktury drogowej,
 • prawo jazdy kat. B.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w terenie w granicach m. st. Warszawy,
 • prowadzenie pojazdu służbowego,
 • praca w biurze (piętro III, winda przystosowana dla wózków inwalidzkich),
 • jazda rowerem po mieście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 2019 r. poz. 1282 j.t)

Poznań

JTI GBS

dzisiaj

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex...

Szczecin

JTI GBS

dzisiaj

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex...

Kraków

JTI GBS

dzisiaj

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex...

Warszawa

Centrala NFZ

2021-04-15

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub...