Specjalista w Wydziale Finansowo – Księgowym ds. finansowo - księgowych w zespole realizacji roszczeń

2021-06-03 Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

Zarząd Dróg Miejskich
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista w Wydziale Finansowo – Księgowym
ds. finansowo - księgowych
w zespole realizacji roszczeń

Miejsce pracy: Warszawa
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • prowadzenie spraw zawiązanych z udzielaniem ulg w spłacie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
 • przygotowanie decyzji umarzających i rozkładających na raty oraz oświadczeń woli w zakresie ulg w spłacie należności,
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością osób trzecich za zobowiązania pieniężne wobec ZDM.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: wyższe,
 • 2 lata stażu pracy w zakresie windykacji,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa prawo upadłościowe, Ustawa ordynacja podatkowa, Ustawa prawo restrukturyzacyjne, Ustawa o drogach publicznych, Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera (pakiet MS Office) oraz sprzętu biurowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność i systematyczność,
 • odpowiedzialność, sumienność, umiejętność dobrego planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w biurze (II piętro, budynek bez podjazdów, winda nie jest przystosowana dla wózków inwalidzkich)
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 2019 r. poz. 1282 j.t)

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to work within Know Your Customer Services? We are now looking for a Junior Process Officer with Swedish in KYC, Poland to support our department in the efforts to prevent money laundering, terrorist financing and tax evasion. This...

Gdańsk, Gdynia

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to work within Know Your Customer Services? We are now looking for a Junior Process Officer with Swedish in KYC, Poland to support our department in the efforts to prevent money laundering, terrorist financing and tax evasion. This...

Bielsk Podlaski

UNIBEP S.A.

dzisiaj

3 800 - 4 300 PLN + premia Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: księgowanie operacji gospodarczych (w tym dokumentów związanych z importem lub nabyciem w UE) oraz weryfikacja dokumentów źródłowych dbałość o bieżącą poprawność...

Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa

2021-06-08

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: naliczanie czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże, rozliczanie z.w., c.w. kanalizacji i co., ewidencja zmian na kontach lokali przygotowywanie powiadomień o zmianach wysokości opłat, bieżąca...