Samodzielny referent w Dziale Finansowym

2021-07-20 ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Szczecin

Ogłoszenie numer: 5036466, z dnia 2021-07-20

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

( 45) Samodzielny referent w Dziale Finansowym

1 ETAT

Samodzielny referent w Dziale Finansowym

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

 

Opis stanowiska

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Ewidencja przychodów i kosztów.

 2. Sporządzanie przelewów.

 3. Księgowanie faktur zakupu i sprzedaży, uzgadnianie kont rozrachunkowych z dostawcami i odbiorcami .

 4. Księgowanie wyciągów bankowych

 5. Księgowanie zaliczek, funduszu remontowego, zaliczek oraz uzgadnianie kont wspólnot mieszkaniowych.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Podstawowy system czasu pracy, praca siedząca przy monitorze ekranowym, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy ogólnego

 6. Staż pracy w księgowości co najmniej 2 lata

 7. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

-  znajomość przepisów podatkowych, w szczególności. Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106 ze zm.), ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2021, poz.217 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 3.02.2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej( Dz.U. 2020 poz. 342)

- dobra znajomość obsługi komputera – pakiet Office oraz programów finansowo-księgowych i czynszowych, a w szczególności systemu papirus SQL

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość księgowości budżetowej, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),

6.Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

7. Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem),

8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem,

9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczam, ze udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.,poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to gain knowledge in anti-money laundering and build your future career in modern international team? We are now looking for a Junior Process Officer to support KYC department in efforts to prevent money laundering, terrorist...

Warszawa

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

We are looking for a person who is passionate about and enjoys challenges concerning working with operational risk data and analysis. This is an opportunity for you to join a team with dedicated professionals committed to developing Nordea’s...

Bytom

MMG Sp. z o.o.

dzisiaj

Zakres obowiązków: czynny udział w procesie budżetowania, kontroli kosztów oraz analizie odchyleń analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp. analiza kluczowych wskaźników finansowych kalkulacja...

Warszawa

Instytut Fizyki PAN

2021-07-16

Wymiar czasu pracy: 1/1 Etat Zakres zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku: rozliczenia finansowe wybranych projektów naukowo-badawczych, weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów (m.in. potwierdzanie...

Łódź

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

2021-07-15

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2018 w sprawie stanowisk służbowych i stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej. Preferowane...

Szamotuły

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

2021-06-29

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. 2. Miejsce i otoczenie...