Samodzielny Referent ds. Windykacji

wczoraj ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Szczecin

Ogłoszenie numer: 7117059, z dnia 2022-06-28

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

( 44 ) SAMODZIELNY REFERENT ds. windykacji

w DZIALE WINDYKACJI ZASOBÓW NIEMIESZKALNYCH

1 etat

Samodzielny Referent ds. Windykacji

Miejsce pracy: Szczecin

 

Opis stanowiska

Zakres zadań na stanowisku: windykacja należności z tytułu opłat za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy gruntów pod pojemniki na odpady i inne zajęcia terenów.

 • Prowadzenie bieżącej analizy zaległości z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości  gruntowych oraz pomieszczeń gospodarczych.
 • Podejmowanie czynności windykacyjnych związanych z zadłużeniem z tytułu opłat za wymienione wyżej nieruchomości.
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach regulacji zaległego czynszu, określenie wielkości zadłużenia wynikającego z opłat za nieruchomości wyżej wymienione.
 • Sprawdzanie składanych przez dłużników wniosków o restrukturyzację oraz przygotowywanie projektów oświadczeń woli dotyczących restrukturyzacji zadłużenia
 • Prowadzenie rejestrów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia.
 • Przygotowywanie dokumentacji celem skierowania sprawy do sądu o zapłatę i wydanie.
 • Wyjaśnianie spraw związanych z zadłużeniami.
 • Ścisła współpraca z radcami prawnymi, adwokatami i komornikami przez cały okres trwania postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • Merytoryczny nadzór nad wnoszeniem opłat dotyczących kosztów postępowania sądowego i komorniczego związanego z windykowaną należnością, postępowaniem o wydanie itp.
 • Współpraca z właściwymi przedmiotowo wydziałami Urzędu Miasta w zakresie windykacji należności.
 • Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych, nie objętych niniejszym zakresem a nie będących w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem.
 • Stosowanie aktualnie obowiązującej instrukcji windykacji.
 • Występowanie w imieniu ZBiLK w ramach udzielonego mu  przez Dyrektora ZBiLK pełnomocnictwa

Warunki pracy na stanowisku:

 • Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.
 • Praca przy monitorze ekranowym.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata ogólnego stażu pracy lub wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy.
 • Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku: dobra znajomość obsługi komputera, znajomość Kodeksu cywilnego w części dotyczącej najmu i dzierżawy, znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania pożądane:

 • Preferowane wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata, że nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczenie, że udziela zgody dobrowolnie oraz ze został/a poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie ( poświadczone własnoręcznym podpisem)
 • Oświadczenie kandydata załącznik nr 1 - dostępny do pobrania się na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Dąbrowa Górnicza

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

dzisiaj

Odbiór faktur z sekretariatu Weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z zamówieniami i umowami Kontrola poprawności i kompletności dokumentów dotyczących danej faktury Skanowanie i wprowadzanie dokumentów zakupu oraz...

Warszawa

E100 International Trade Sp. z o.o.

dzisiaj

Your responsibilities: Initial prospect assessment - project analysis. Market demand assessment for the final product. Building an action plan. Developing an optimal project pipeline to maximize impact and minimize cost. Business project management...

Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

dzisiaj

Zakres obowiązków: realizacja zleceń finansowych i niefinansowych dotyczących klientów instytucjonalnych, obsługa wniosków i pism otrzymywanych od Klientów Banku, pracowników Banku oraz uprawnionych organów administracji państwowej...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

dzisiaj

What will you do? Responsible for disputes and deductions Investigates and reviews credit risks involving customers and suppliers Evaluates credit history Handles day to day activities and refers the most delicate matters to the supervisor Regularly...

Ołtarzew

EWT Automotive Polska Sp. z o.o.

2022-06-26

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy: Bezpośrednie nawiązywanie kontaktów z dłużnikami, Przygotowywanie upomnień i wezwań do zapłaty, monitorowanie spłaty należności, Wyjaśnianie na bieżąco przyczyn...

Warszawa

Klient portalu Praca.pl

2022-06-17

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: obsługę pożyczkobiorcy po uruchomieniu pożyczki, prowadzenie dokumentacji pożyczkobiorcy od momentu przekazania jej przez Zespół Obsługi Klienta, monitoring zapisów umownych...