Samodzielny księgowy

2020-12-23 Izba Administracji Skarbowej w Krakowie Kraków
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 72171

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


- obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- w budynku znajduje się winda oraz toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,


- budynek posiada podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku.

Zakres zadań

 • Obsługuje scentralizowane rachunki bankowe w zakresie poboru sum depozytowych i opłaty paliwowej
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat i zwrotów opłaty paliwowej
 • Prowadzi ewidencje wpłat i zwrotu kwot nadpłaconych lub nienależnie wpłaconych w zakresie scentralizowanych sum depozytowych
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat i zwrotów opłat ponadnormatywnych, kaucji w transporcie drogowym, zaliczek uiszczonych na pokrycie opłat pobieranych z tyt. przeprowadzenia badań lub analiz w związku z postępowaniem w sprawie WIA i WIT
 • Wspiera merytoryczne jednostki KAS w zakresie rejestracji dokumentów w systemie informatycznym do rozliczenia dochodów scentralizowanych w sprawach odbiegających od opisanych w procedurach, w tym świadczenie usług wsparcia II linii w systemie Help Desk oraz w zakresie analizy należności, zaległości podatników/kontrahentów w związku z wydawaniem zaświadczeń lub potwierdzeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Łatwość komunikacji, otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywanie informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 306) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjny, programy do prezentacji)

Wrocław

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Wykonywanie i dokumentację procedur badania sprawozdań finansowych Podsumowywanie badań Bezpośredni nadzór nad pracą młodszych członków zespołu audytowego, w tym weryfikację zleconych zadań...

Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dzisiaj

Główne zadania: dekretowanie i księgowanie faktur dot. zakupu w tym faktur zagranicznych związanych z transakcjami wewnątrzunijnymi oraz importem usług, dekretowanie i księgowanie faktur sprzedażowych, sporządzanie deklaracji JPK_V7M i...

Poznań

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Wykonywanie i dokumentację procedur badania sprawozdań finansowych Podsumowywanie badań Bezpośredni nadzór nad pracą młodszych członków zespołu audytowego, w tym weryfikację zleconych zadań...