Referent / Specjalista w Dziale Nauki i Projektów

2020-12-18 UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera Bydgoszcz

 

 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

zatrudni na stanowisko

referenta / specjalisty

w

Dziale Nauki i Projektów CM

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

Opis stanowiska
 • prowadzenie centralnego rejestru wniosków i umów dotyczących prac naukowo-badawczych, kompletowanie dokumentów realizowanych prac, warunków ich realizacji, a w tym: finansowa kontrola wniosków, umów, aneksów, raportów,
 • prowadzenie działalności informacyjno-finansowej w zakresie stypendiów i nagród naukowych,
 • współpraca z Wydziałami w zakresie udzielania informacji do systemu POL-on,
 • współpraca ze studentami oraz pracownikami CM UMK,
 • prowadzenie prac biurowo-kancelaryjnych na stanowisku pracy z zastosowaniem komputera.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane ukończone studia ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze),
 • znajomość przepisów prawnych regulujących: funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych; ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym MS Office,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • zdolności organizacyjne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • komunikatywność, samodzielność, otwartość na współpracę.
Mile widziane:
 • doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskiwanie funduszy i/lub rozliczanie i/lub kontrola, koordynowanie)
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w młodym, prężnym zespole.

Pisemne oferty na stanowisko „referenta lub specjalisty” w Dziale Nauki i Projektów CM należy w terminie do 18.12.2020r. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cm.umk.pl.


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

 

Załącznik nr 1 – Wzór komunikatu udzielanego przez Administratora Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy

ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane

w następujących celach:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny:

a) Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.

2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

a) Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

b) Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.

c) W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.

3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:

a) W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest dobrowolne.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy

w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje

w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy

o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko referenta / specjalisty w Dziale Nauki i Projektów CM.


 

________________________
(data i podpis)

Kraków

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Wykonywanie i dokumentację procedur badania sprawozdań finansowych Podsumowywanie badań Bezpośredni nadzór nad pracą młodszych członków zespołu audytowego, w tym weryfikację zleconych zadań...

Warszawa

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Wykonywanie i dokumentację procedur badania sprawozdań finansowych Podsumowywanie badań Bezpośredni nadzór nad pracą młodszych członków zespołu audytowego, w tym weryfikację zleconych zadań...

Katowice

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Wykonywanie i dokumentację procedur badania sprawozdań finansowych Podsumowywanie badań Bezpośredni nadzór nad pracą młodszych członków zespołu audytowego, w tym weryfikację zleconych zadań...