Pracownik ds. Finansowo-Księgowych

2021-06-08 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,

ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

w pełnym wymiaru czasu pracy
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

 

Termin składania dokumentów: 15-06-2021

 

Pracownik ds. Finansowo-Księgowych
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • naliczanie czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
 • rozliczanie z.w., c.w. kanalizacji i co.,
 • ewidencja zmian na kontach lokali przygotowywanie powiadomień o zmianach wysokości opłat,
 • bieżąca analiza stanów finansowych kont, sporządzanie rejestrów sprzedaży, plików JPK,
 • udzielanie najemcom i użytkownikom lokali wyjaśnień i informacji dotyczących opłat,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • księgowanie dokumentów finansowych,
 • analiza wpłat,
 • wystawianie faktur dla użytkowników lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: praca w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (parter i poziom -1). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy odpowiednie szerokości dojść i przejść zgodnie z przepisami bhp. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Ponadto praca na terenie m. st. Warszawy w związku ze współpracą z urzędami.

 

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń biurowych.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera;
 • wykształcenie średnie oraz min. 4 letni staż pracy lub wyższe min. 2 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe min. I stopnia w zakresie administracji, finansów, rachunkowości,
 • znajomość obsługi programu Softhard ZSI Papierus SQL,
 • doświadczenie w pracy w dziale finansowo-księgowym w administracji państwowej lub samorządowej,
 • znajomość obsługi programów MS Word i MS Excel,
 • znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów.
 • umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • podpisany odręcznie list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.);
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacyjnych;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy pod adresem: http://zgnwlochy.waw.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow.

Poznań

EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

wczoraj

Jako Młodszy Konsultant w Dziale Audytu, będziesz odpowiedzialny/a za pomoc naszym Klientom w osiągnięciu ich długoterminowych celów finansowych poprzez wspieranie naszego zespołu audytowego. Wierzymy, że nasi współpracownicy są kluczowi...

Radom, Warszawa

EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

wczoraj

OPIS STANOWISKA Wprowadzanie, weryfikowanie oraz importowanie dokumentów księgowych do systemu Comarch ERP Optima; Bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych; Realizowanie kontaktów merytorycznych z klientami zgodnie z...

Kraków

EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

wczoraj

OPIS STANOWISKA Wprowadzanie, weryfikowanie oraz importowanie dokumentów księgowych do systemu Comarch ERP Optima; Bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych; Realizowanie kontaktów merytorycznych z klientami zgodnie z...

Warszawa

Zarząd Dróg Miejskich

2021-06-03

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: prowadzenie spraw zawiązanych z udzielaniem ulg w spłacie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, przygotowanie decyzji umarzających i rozkładających na...