Młodszy Inspektor Kontroli / Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

2022-05-27 Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa, ul. Koszykowa 6A

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie na stanowisko

Młodszy Inspektor Kontroli / Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 6A

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • Liczba etatów: 10
Miejsce pracy:
 • RIO w Warszawie: ul. Koszykowa 6A, Warszawa
 • RIO w Warszawie ZZ w Ciechanowie: ul. 17 stycznia 7, Ciechanów
 • RIO w Warszawie ZZ w Ostrołęce: ul. Mickiewicza 10, Ostrołęka

Czynności kontrolne wykonywane są w terenie na obszarze województwa mazowieckiego

 

Główne obowiązki:
 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podlegających kontroli podmiotach zgodnie upoważnieniem i ramowym zakresem kontroli
 • przygotowywanie programów czynności kontrolnych
 • dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej dokumentowanie
 • sporządzanie protokołów kontroli oraz innych dokumentów w postaci sprawozdań, notatek, zestawień
 • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych na podstawie materiałów pokontrolnych
 • sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych wraz z załącznikami oraz projektów zawiadomień do innych organów
 • dokonywanie oceny odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie przeprowadzonej kontroli
Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie oraz ukończone 18 lat życia
 • pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe na stanowisku Młodszego Inspektora Kontroli:
 • wykształcenie wyższe ( prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne ),
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora Kontroli:
 • wykształcenie wyższe ( prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne ) oraz co najmniej 3-  letni staż pracy
Wymagania preferowane:
 • znajomość przepisów z zakresu działania regionalnych izb obrachunkowych, a w szczególności dotyczących ustroju samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, podatków i opłat lokalnych, rachunkowości, sprawozdawczości, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność
 • prawo jazdy kat. B.

 

PODPISZ OŚWIADCZENIA

 


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • cv i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenia kandydata stanowiące załącznik do ogłoszenia
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i  kwalifikacji.

Dąbrowa Górnicza

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

dzisiaj

Odbiór faktur z sekretariatu Weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z zamówieniami i umowami Kontrola poprawności i kompletności dokumentów dotyczących danej faktury Skanowanie i wprowadzanie dokumentów zakupu oraz...

Warszawa

E100 International Trade Sp. z o.o.

dzisiaj

Your responsibilities: Initial prospect assessment - project analysis. Market demand assessment for the final product. Building an action plan. Developing an optimal project pipeline to maximize impact and minimize cost. Business project management...

Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

dzisiaj

Zakres obowiązków: realizacja zleceń finansowych i niefinansowych dotyczących klientów instytucjonalnych, obsługa wniosków i pism otrzymywanych od Klientów Banku, pracowników Banku oraz uprawnionych organów administracji państwowej...