Księgowy

2021-06-22 Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Poznań
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80027

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,


·         praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


·         użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),


·         oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,


·         praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,


·         praca w porze dziennej,


·         wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·         nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A, pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe,


·         obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu do budynku,


·         w budynku korytarze są pozbawione progów, umożliwiając swobodne poruszanie się po nich osobom na wózku inwalidzkim


·         narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

Zakres zadań

 • Dokonuje bieżących księgowań wydatków budżetowych w księgach rachunkowych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na podstawie dowodów księgowych.
 • Kontroluje realizację zobowiązań wobec dostawców i usługodawców, a także pracowników (z wyłączeniem ZFŚS i PKZP).
 • Kontroluje realizację należności od kontrahentów i pracowników (z wyłączeniem ZFŚS i PKZP).
 • Dekretuje dowody księgowe oraz sporządza dokumenty księgowe wewnętrzne i zewnętrzne własne.
 • Sprawdza zgodność zleconych przelewów sporządzonych w systemie bankowości elektronicznej z dokumentami źródłowymi i dokonuje akceptacji przez złożenie podpisu na ich zestawieniu.
 • Terminowo i rzetelne sporządza pisma z zakresu wykonywanych zadań, ewidencjonuje je w systemach oraz przechowuje.
 • Prowadzi ewidencję, wynikającą z przepisów dotyczących obsługi kancelaryjnej w zakresie prowadzonych spraw oraz obsługuje dokumenty w systemie zgodnie z podręcznikami użytkownika.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z ustawą o rachunkowości lub innymi przepisami oraz przekazuje ją do archiwum.
 • Przygotowuje wszelkiego rodzaju sprawozdania, analizy, zestawienia i pisma w oparciu o dane z rachunkowości budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji,
 • Umiejętność jasnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność redagowania pism, wnikliwość i rzetelność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania,
 • Znajomość zasad księgowości i rachunkowości.

Kraków

PwC

dzisiaj

Czekamy na: absolwentów / studentów w trakcie lub po 3. roku studiów pierwszego stopnia, osoby zainteresowane obszarem konsultingu i zarządzania projektami chcące pogłębiać swoją wiedzę, które: chętnie pracują w zespole, wykazują się...

Warszawa

PwC

dzisiaj

Czekamy na: szukamy młodej osoby na początku kariery zawodowej pragnącej rozpocząć ją u nas – student lub absolwent studiów, preferujemy kandydatów z kierunków ścisłych – Metody Ilościowe, Finanse i Rachunkowość, Matematyka,...

Katowice

PwC

dzisiaj

Dołącz do nas, jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, finansów, rachunkowości, doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli wewnętrznej lub jesteś zainteresowany(a) rozwojem w tym obszarze, swobodę komunikowania się w...