Księgowy

2022-01-02 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim Radzyń Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 90330

Warunki pracy

- praca z przewagą wysiłku umysłowego - praca przeważnie siedząca - praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała - praca wymagająca szczególnej koncentracji - praca wymagająca dobrej ostrości wzroku - praca wewnątrz pomieszczenia przy częściowym oświetleniu dziennym i sztucznym

Zakres zadań

 • prowadzi rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowuje dokumentację do sporządzania sprawozdań finansowych, w tym dekretuje dokumenty związane z dochodami i wydatkami Inspektoratu, zbiera niezbędne podpisy osób sprawdzających pod względem merytorycznym i zatwierdzających do wypłaty zobowiązań
 • dokonuje weryfikacji pod wzgęldem rachunkowym i formalnym dokumentacji sporządzanej przez Lekarzy Weterynarii, którzy wykonali czynności urzędowo zlecone
 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzi ewidencjię środków trwałych, uczestniczy w inwentaryzacji, sporządza arkusze spisu z natury
 • zbiera od pozostałych komórek organizacyjnych niezbędne informacje dot. zadań merytorycznych i na ich podstawie sporządza sprawozdania i analizy dotyczących spraw finansowych
 • w zależności od potrzeb i możliwości finansowych zgłasza konieczności zakupu wszelkiego rodzaju sprzętu, aparatury, materiałów, druków itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki i ich ewidencja oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji, aparatury
 • informuje PLW o potrzebie zorganizowania konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych
 • prowadzi zakładową składnicę akt zgodnie z przepisami prawa
 • pełni zastępstwo podczas krótkiej nieobecności księgowego ds kadr i księgowości i starszego referenta w zakresie posiadanych kompetencji i udzielonych upoważnień
 • wykonuje polecenia bezpośredniego przełożonego oraz kierownika jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1233).
 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • biegła znajomość obsługi i konfiguracji komputera oraz innych urządzeń biurowych np. drukarki, skanery itp.
 • biegła znajomość obsługi programów word, exel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • ukończone kursy w zakresie rachunkowości i finansów

Gdańsk

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Nadzorowanie, a także przeprowadzanie audytów IT w ramach badania sprawozdań finansowych Identyfikację ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych w obszarze IT Testowanie kontroli w obszarze IT, między...

Warszawa

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Nadzorowanie, a także przeprowadzanie audytów IT w ramach badania sprawozdań finansowych Identyfikację ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych w obszarze IT Testowanie kontroli w obszarze IT, między...

Wrocław

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Nadzorowanie, a także przeprowadzanie audytów IT w ramach badania sprawozdań finansowych Identyfikację ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych w obszarze IT Testowanie kontroli w obszarze IT, między...

Budimex SA

dzisiaj

Twoje przyszłe zadania: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących realizowanych kontraktów, analiza warunków finansowych w umowach z kontrahentami i kontrola rozliczeń,...

Kraków

Budimex SA

dzisiaj

Twoje przyszłe zadania: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących realizowanych kontraktów, analiza warunków finansowych w umowach z kontrahentami i kontrola rozliczeń,...

Pyskowice

PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

dzisiaj

Księgowanie dokumentów księgowych Wystawianie dokumentów księgowych Udział w przygotowywaniu analiz ekonomicznych Znajomość podstaw księgowości Znajomość pakietu MS Office Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku