Księgowy

2020-01-22 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie Lublin
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 60020

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godz.

Zakres zadań

 • Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych (wnioski, faktury) przedkładanych przez poszczególne komórki organizacyjne do zapłaty.
 • Weryfikowanie, dekretowanie oraz bieżące księgowanie dokumentów finansowo - księgowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości za pomocą programu komputerowego SYMFONIA FK.
 • Kwalifikowanie wydatków do zapłaty: budżet, budżet zadaniowy, rezerwy celowe i ZFŚS zgodnie z planem finansowym i obowiązującą klasyfikacją budżetową.
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencji środków trwałyh w Inspektoracie.
 • Prowadzenie rozrachunków publiczno - prawnch (ZUS, Urząd Skarbowy).
 • Analiza wniosków o zakup/wykonanie usługi, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżeową w Inspektoracie oraz uzgadnianie kosztów z wydatkami o zakończeniu miesiąca. Zaangażowanie wydatków budżetowych.
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Weryfikacja sald na koniec każdego roku obrotowego. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych oraz sporządzanie części opisowych do sprawozdań za okresy kwartalne.
 • Obsługa elektronicznego systemu obsługi budżetu "Trezor", e-PFRON2 oraz systemu Płatnik.
 • Wspólpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia należytego wykonywania zadań Inspektoratu.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
 • Zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności.
 • Udzial przy opracowywaniu projektu budżetu Inspektoratu oraz projektów powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego województwa lubelskiego
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z : ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm. ), aktów wykonawczych wydawanych na podstawie w/w ustaw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • Znajomości ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu tertytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca w administracji publicznej

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Gdańsk

Handel Sp. z o.o .Usługi Sp. K.

2020-09-09

Zadania na stanowisku: Przygotowanie zestawień i raportów w oparciu o zapisy na kontach księgowych; Czynny udział w audytach wewnętrznych, zewnętrznych i kontrolach podatkowych; Udział w pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań i...