Inspektor

2022-05-30 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Poznań
Ogłoszenie numer: 7045392, z dnia 2022-05-30

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Oceny Projektów, Oddział Oceny Projektów

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 55/2022

liczba etatów: 2 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia)


wykształcenie: wyższe


Zakres obowiązków:
 • dokonywanie weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs oraz projektów pozakonkursowych
 • dokonywanie w ramach Komisji Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków
  o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs oraz projektów pozakonkursowych
 • prowadzenie w trakcie Komisji Oceny Projektów negocjacji z Projektodawcami
 • udział w prowadzonej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu procedurze odwoławczej w przypadku odwołań od negatywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie
Wymagania niezbędne:
 • min. 3 letni staż pracy
 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wersja obowiązująca) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (wersja obowiązująca)
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie
 • łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej
Wymagania dodatkowe:
 •  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej, w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 547) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • samodzielność, kreatywność
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy
ul. Kościuszki 95 w Poznaniu:

budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
w budynku nie są przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530)

Oświadczenia do druku – pobierz dokument

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dąbrowa Górnicza

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

dzisiaj

Odbiór faktur z sekretariatu Weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z zamówieniami i umowami Kontrola poprawności i kompletności dokumentów dotyczących danej faktury Skanowanie i wprowadzanie dokumentów zakupu oraz...

Warszawa

E100 International Trade Sp. z o.o.

dzisiaj

Your responsibilities: Initial prospect assessment - project analysis. Market demand assessment for the final product. Building an action plan. Developing an optimal project pipeline to maximize impact and minimize cost. Business project management...

Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

dzisiaj

Zakres obowiązków: realizacja zleceń finansowych i niefinansowych dotyczących klientów instytucjonalnych, obsługa wniosków i pism otrzymywanych od Klientów Banku, pracowników Banku oraz uprawnionych organów administracji państwowej...

Szczecin

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

wczoraj

Zakres zadań na stanowisku: windykacja należności z tytułu opłat za dzierżawy gruntów. Prowadzenie bieżącej analizy zaległości z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości gruntowych. Podejmowanie czynności windykacyjnych związanych...

Warszawa, ul. Plac Starynkiewicza 5

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

2022-06-20

(Pion Rozwoju/ Dział Planowania, Analiz i Sprawozdawczości) Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen...

Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2022-06-06

liczba etatów: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2025 r.) wykształcenie: wyższe Zakres obowiązków: wykonywanie zadań związanych z prawidłową realizacją wniosków o płatność w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów...