Główny specjalista

2023-02-23 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116146

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • sporządza zapotrzebowania na środki dla GDOŚ i RDOŚ oraz opracowuje i aktualizuje roczny harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa. Wykonuje przelewy środków dla jednostek podległych celem zabezpieczenia środków na realizację zadań
 • prowadzi bieżący nadzór nad gospodarką finansową dysponentów budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia
 • przyjmuje sprawozdania i dokonuje oceny sprawozdań jednostkowych, wyjaśnia rozbieżności wynikające ze sprawozdań, uzgadnia z dysponentem części dane objęte sprawozdawczością
 • analizuje projekty planów finansowych przedstawionych przez jednostki podległe. Przygotowuje do zatwierdzenia przez kierownictwo GDOŚ propozycje podziału limitu wydatków budżetowych oraz opracowuje wstępne założenia do projektu budżetu i planu zadań rzeczowych
 • ewidencjonuje pomocniczo w systemie księgowym zmiany w budżecie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w tym wynikające z decyzji dysponenta części i właściwego ds. finansów publicznych oraz dokumentów i aktów prawnych mających wpływ w trakcie roku budżetowego na wysokość limitu wydatków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • wykonuje różnorodne zestawienia, przy wykorzystaniu danych z systemu informatycznego Quorum F-K i AZF, systemu bakowości elektronicznej oraz sytemu TREZOR
 • opracowuje do zatwierdzenia łączne sprawozdanie finansowe, w oparciu o wcześniej zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe jednostek podległych według zasad i wzorców opracowanych przez Ministra Finansów
 • zastępuje Głównego księgowego dysponenta II stopnia podczas nieobecności w pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia / finanse / rachunkowość lub wyższe z uzupełnieniem w zakresie ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie finansów publicznych
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości
 • Bardzo dobra znajomość rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność przygotowywania budżetu i sporządzania sprawozdań budżetowych
 • Umiejętność analizy i syntezy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość sytemu Ministerstwa Finansów Trezor oraz systemu bankowości elektronicznej
 • Znajomość programu finansowo księgowego Quorum – modułów F-K i AZF

Gdynia

ManpowerGroup

dzisiaj

Zadania: Obsługa procesów kadrowo – płacowych związanych z zatrudnieniem oraz realizacją pracy Sporządzanie raportów, zestawień oraz sprawozdań Nadzorowanie i aktualizacja zapisów w regulaminach Obsługa działań z zakresu ZFŚS i...

Poznań

ManpowerGroup

dzisiaj

Responsibilities: Supportting of employees in the issues of human resources and payroll Responding to employee inquiries regarding personnel issues - contracts, leave, documents by phone, e-mail and chat Checking information in the internal...

Warszawa, Mokotów

Coral Travel Poland Sp. z o.o.

dzisiaj

Do Działu Księgowości szukamy dokładnej i skrupulatnej osoby, która obejmie stanowisko Asystenta/-ki do spraw Rozliczeń. Chętnie porozmawiamy z Tobą na spotkaniu online :) Opis stanowiska: wystawianie faktur sprzedaży akceptacja faktur...