Główny księgowy

2021-08-26 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Stargard
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Stargard
Ogłoszenie o naborze Nr 83487

Warunki pracy

- praca biurowa, na terenie urzędu, pomieszczenia biurowe usytuowane na I i II piętrze w budynku bez windy. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych, poruszających się na wózkach.
- praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych

Zakres zadań

 • •prowadzenie rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości w takiej jednostce,
 • •opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów oraz zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • •przygotowanie planu finansowego jednostki i jego bieżąca kontrola,
 • •prowadzenie spraw kadrowych w pełnym zakresie,
 • •naliczanie wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom i prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji,
 • •przygotowanie ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska w jednostce i pilotowanie procesu rekrutacji,
 • •prowadzenie na bieżąco księgi inwentarzowej jednostki i księgi środków trwałych jednostki, prowadzenie kart inwentarzowych na każde stanowisko pracownicze,
 • •sporządzanie i przekazywanie obowiązujących sprawozdań oraz deklaracji do jednostki nadrzędnej, US, ZUS itp., wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez szefa jednostki, dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne; dla wykształcenia średniego (szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) - niezbędna praktyka co najmniej 6 lat w księgowości lub dla wykształcenia wyższego (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe) - niezbędna praktyka co najmniej 3 lata w księgowości,
 • •lub posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • •lub posiadanie certyfikatu księgowego, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 • •Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, przepisów podatkowych oraz innych przepisów wykonawczych w zakresie finansów publicznych i innych niezbędnych z zakresu zadań wykonywanych na ww. stanowisku.
 • •Biegła znajomość obsługi komputera
 • •Nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • •Pełna zdolność do czynności prawnych
 • •Rzetelność i odpowiedzialność.
 • •Nieposzlakowana opinia.
 • •Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • •Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • •Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  dzisiaj

  You’ll be working in an international back-office in Poland and play an essential role by securing and managing different processes towards the Nordic market. If you are looking for an opportunity to increase your knowledge within the banking and...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  dzisiaj

  Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations Center based in Łódź. In May 2019, the number of...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  dzisiaj

  Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations Center based in Łódź. In May 2019, the number of...

  Warszawa

  EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

  wczoraj

  OPIS STANOWISKA Wprowadzanie, weryfikowanie oraz importowanie dokumentów księgowych do systemu Comarch ERP Optima; Bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych; Realizowanie kontaktów merytorycznych z klientami zgodnie z...

  Międzybórz k/ Oleśnicy

  WAJNERT MEBLE sp. z o. o.

  wczoraj

  Twoje zadania Prowadzenie kompleksowej księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości przepisami dotyczącymi CIT i VAT oraz innymi przepisami nakładającymi obowiązek składania sprawozdań zewnętrznych Bieżące monitorowanie zmian w...

  Zielona Góra

  eobuwie.pl S.A.

  2021-09-16

  Czym będziesz się zajmować? Prowadzeniem ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego, Bieżącą analizą i uzgadnianiem sald kont księgowych, Koordynacją prac i nadzorem nad działem w trakcie miesięcznych i...