Główny księgowy

2021-02-12 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu Kołobrzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 74479

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu.


Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin dziennie i prowadzeniu samochodu służbowego


Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu


Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • •prowadzi pełną księgowość syntetyczną i analityczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym,
 • •kompletuje dokumenty księgowe, zatwierdza i dekretuje celem wprowadzenia do ewidencji księgowej,
 • •opracowuje plan finansowy dochodów i wydatków budżetu jednostki, opracowuje harmonogram dochodów i wydatków oraz dokonuje jego modyfikacji,
 • •wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych, •
 • uzgadnia salda, prowadzi czynności windykacyjne należności celem zapewnienia terminowego ściągania należności,
 • •sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe jednostki i inne analizy finansowe na potrzeby jednostki nadrzędnej,
 • •kontroluje prowadzenie kasy wraz z dokumentacją kasową w celu zachowania prawidłowości gotówkowych rozliczeń pieniężnych,
 • •nadzoruje zawierane umowy cywilno-prawne przez jednostkę w celu ich prawidłowości pod względem finansowym,
 • •obsługuje programy: bankowość elektroniczna, elektroniczny system budżetu państwa Trezor, program finansowo-księgowy ZETO, program kadrowo-płacowy ZETO, Płatnik

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków:
a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,
c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •znajomość obowiązujących przepisów w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, prawo zamówień publicznych, kontroli zarządczej, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • •umiejętność dokonywania analiz i syntez
 • •zdolność analitycznego myślenia
 • •biegła obsługa komputera
 • •terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres
 • wynikające z art. 54 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz pełna zdolność do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

  Wrocław

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Gdańsk

  Apteki Gemini

  2021-02-15

  Zakres zadań: sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów (polska ustawa o rachunkowości), jednostkowych oraz skonsolidowanych dla spółek z Grupy, odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi...

  Wilków

  POLKON Spółka Akcyjna

  2021-02-15

  organizacja pracy w dziale księgowości (2 osoby) oraz nadzór jego funkcjonowaniem; rzetelne i kompletne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości; sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań GUS; nadzór nad...

  Kraków

  Experum HR

  2021-02-15

  Wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, doświadczenie w konsolidacji grup kapitałowych, doświadczenie w zakresie prowadzenia...