Główny księgowy

2020-01-23 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 60082

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:30 do 15:30. Charakter pracy wiąże się z wyjazdami służbowymi, udziałem w szkoleniach, zebraniach i konferencjach. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, na II piętrze, w pokoju jednoosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki poprzez przygotowywanie i aktualizację zasad (polity­ki) ra­chunkowości jednostki
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz nadzór nad wydatkowaniem środ­ków budże­towych i pozabudżetowych
 • Nadzorowanie pracy naczelnika Wydziału Finansów w szczegól­ności w zakresie planowania, organizowania, koordynowania i kontrolowa­nia za­dań służbowych
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z pla­nem fi­nansowym
 • Dostarczanie kierownictwu Komendy aktualnej i rzetelnej informacji o stanie finanso­wym jed­nostki
 • Dokonywanie analiz i ocen wyników finansowych Komendy, prognoz krótko-, średnio- i długotermino­wych
 • Nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości finansowej i budżetowej jednostki oraz opra­cowywaniem planu dochodów i wydatków budżetowych w układzie tradycyj­nym i zadanio­wym
 • Nadzór nad realizacją planu finansowego w zakresie wydatków budżetowych i pozabudżeto­wych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy uposażeń i wynagrodzeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Na stanowisku głównego księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: 1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, 2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości - w przypadku ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych, co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej.
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość w zakresie zagadnień finansowo-płacowych ustaw: o Policji, o pracownikach urzędów państwowych, o służbie cywilnej, Kodeks pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz aktów wykonawczych w tym zakresie
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce, organizacji pracy własnej i podległych pracowników, egzekwowania poleceń, pracy w zespole i komunikowania się, szybkiego działania, podejmowania decyzji, przewidywania, prognozowania, oceniania i analizy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  Medicover sp. z o.o.

  2020-09-09

  Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  2020-09-09

  Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  2020-09-09

  Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

  Zabrze

  EM-BUD STUDIO 2000 SP. Z O.O.

  2020-09-09

  Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,...

  Kraków

  Lucky Duck Games

  2020-09-08

  Do zadań nowozatrudnionej osoby będzie należało m. in.: organizacja działu księgowości wewnątrz Spółki (przejęcie obowiązków od zewnętrznego biura rachunkowego), wdrożenie systemu księgowego oraz handlowego (preferowane...

  Warszawa

  Calan Human Capital Sp. Z o.o.

  2020-09-08

  Opis stanowiska: Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Nadzór i monitorowanie wszystkich ksiąg rachunkowych. Dostarczanie danych do efektywnego zarządzania przepływami pieniężnymi. Przygotowywanie...