Główny księgowy

2023-02-21 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku Puck
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Puck
Ogłoszenie o naborze Nr 116185

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu; budynek piętrowy, bez windy, wyjazdy służbowe (szkolenia, narady).


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.


Wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urzadzenia biurowe.


Pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.


 


 


 

Zakres zadań

 • nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • prowadzi gospodarkę finansową mającą na celu wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z zachowaniem zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych
 • koordynuje terminowe ściąganie należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz terminowe regulowanie zobowiązań
 • przeprowadza wstępną kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • przeprowadza kontrolę prawidłowej realizacji dochodów i wydatków budżetowych
 • opracowuje okresowe analizy i oceny z wykonania planu finansowego
 • akceptuje dokumenty dotyczące operacji gospodarczych i finansowych
 • sporządza bilans dysponenta III stopnia
 • prowadzi rachunkowość dochodów budżetowych
 • sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego dochodów budżetowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w prowadzeniu księgowości w przypadku wykształcenia wyższego, natomiast w przypadku wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego - co najmniej 6 lat praktyki.
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość zagadnień finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej
 • umiejętność obsługi systemu TREZOR, bankowości elektronicznej NBP, platformy EPUAP, aplikacji: eTW, ZUS, GUS, RRW, VetForms
 • umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziane co najmniej 5 letnie doświadczenie poparte stażem pracy na stanowisku głównego księgowego w Inspekcji Weterynaryjnej

Warszawa, ul. Szamocka 6

LUX MED Sp. z o.o.

dzisiaj

Praca w Szpitalu LUX MED Onkologia ul. Szamocka 6. Twoją rolą będzie: Uczestniczenie w sporządzaniu ofert w konkursach NFZ; Sporządzanie pism i odpowiedzi na komunikaty/ pisma z NFZ; Regularne prowadzenie wewnętrznych audytów; Opracowywanie...

Toruń

Grupa ERBUD

dzisiaj

Opis stanowiska Praca stacjonarna w biurze w Toruniu; Sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych; Przygotowywanie danych do raportów rozliczeniowych; Sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych raportów na giełdę; Znajomość...

Piechcin

Lafarge

dzisiaj

Czym będziesz się zajmować? Przygotowywanie informacji w zakresie zobowiązań (kompensaty, potwierdzenia sald, zajęcia komornicze, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe itp.), Udział w procesie weryfikacji grup płatności, Administrowanie...