Główny księgowy

2021-06-02 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie Lublin
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 79205

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa: • stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze w budynku niedostosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy oraz ciągów komunikacyjnych, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami;

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

 • obsługa urządzeń biurowych takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów, bindownica;

 • stres związany z obsługą klienta zewnętrznego;

 • zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
 • Dysponuje środkami pieniężnymi
 • Dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • Dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Sporządza projekt budżetu oraz układu wykonawczego budżetu WIJHARS w Lublinie
 • Realizuje wydatki i dochody budżetowe
 • Sprawuje nadzór nad gospodarką materiałową i mieniem
 • Opracowuje procedury dotyczące rachunkowości, kontroli zarządczej, kontroli finansowej, procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, zwrotu środków publicznych, gospodarki materiałowej i mienia
 • Sporządza sprawozdawczość z zakresu finansowo-księgowego
 • Prowadzi sprawy związane z naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń, ekwiwalentów i innych należności wynikających ze stosunku pracy pracownikom WIJHARS w Lublinie oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych
 • wykonuje czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz prowadzi dokumentację w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub dowolne wyższe i ekonomiczne studia podyplomowe lub dowolne wyższe i certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub dowolne wyższe i wpis do rejestru biegłych rewidentów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego księgowości
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ordynacji podatkowej
 • znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • znajomość ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera i redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów: Symfonia i Płatnik
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych z zastosowaniem w praktyce
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej

Bielsk Podlaski

UNIBEP S.A.

dzisiaj

3 800 - 4 300 PLN + premia Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: księgowanie operacji gospodarczych (w tym dokumentów związanych z importem lub nabyciem w UE) oraz weryfikacja dokumentów źródłowych dbałość o bieżącą poprawność...

Zielona Góra

eobuwie.pl S.A.

dzisiaj

Czym będziesz się zajmować? prowadzeniem rozrachunków dostawców krajowych i zagranicznych, księgowaniem wyciągów bankowych oraz innych dokumentów księgowych, realizacją płatności krajowych i zagranicznych, potwierdzaniem sald z...

Łódź

MakoLab S.A.

dzisiaj

miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Współdziałanie z Kontrolerem finansowym w zakresie planowania, monitorowania i optymalizacji sytuacji finansowej MakoLab S.A. Utrzymywanie procesów planowania finansowego (budżetowanie) i...

Strzelce Opolskie

Kronospan

dzisiaj

OPIS STANOWISKA: Odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań i kontrola płynności finansowej; Kalkulacja podatku dochodowego; Sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych; Kontrola kosztów stałych; Kontrola naliczania,...

Strzelce Opolskie

Kronospan

dzisiaj

OPIS STANOWISKA: Bieżąca kontrola dokumentów księgowych, akceptacja delegacji pracowników; Kalkulacja podatku dochodowego od osób prawnych, przygotowanie deklaracji; Kontrola i akceptacja deklaracji VAT oraz JPK_VAT; Reprezentowanie firmy...

Gorzów Wielkopolski

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

dzisiaj

Warunki pracy praca biurowa, stres związany z reprezentowaniem urzędu w sprawach finansowych, w siedzibie urzędu - praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 1 piętrze z dostępem do windy) Zakres zadań prowadzi rachunkowość...