Główny Księgowy / Główna Księgowa

2021-11-19 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" Warszawa

Ogłoszenie numer: 5915838, z dnia 2021-11-19

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

 

Administracja Osiedla „Domaniewska” w Warszawie

 

prowadzi rekrutację

 

na stanowisko

 

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Wymagania

Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
  • wykształcenie minimum średnie, ekonomiczne,
  • co najmniej trzy lata praktyki na stanowisku kierowniczym, w dziale księgowości spółdzielni mieszkaniowej.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

  • preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej,
  • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planów kont,
  • wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych,
  • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,
  • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
  • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów finansowo-gospodarczych w oparciu o materiały źródłowe i przewidywanie założeń,
  • samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,
  • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętności analityczne i interpersonalne,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  • kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności o przestępstwo przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,
  • wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Nabór na Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Mokotów” Administracji Osiedla ,,Domaniewska” w 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 19 lok. 13 (I piętro) lub na adres poczty elektronicznej sm@domaniewska.com.pl w terminie do 30 listopada 2021 r.
  • W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wypływu,

  • Ofert, które nie spełniają wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane w terminie do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone,

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub odrębnym pismem

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Warszawa

"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.

wczoraj

Opis stanowiska: Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, Obsługa pracowników w zakresie płac i ubezpieczeń, Wymagania: Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, Wykształcenie min...

Szczecin

Metro Services PL Sp. z o.o.

wczoraj

Czym będziesz się zajmować? W ramach działu należności - AR, m.in: wystawianiem i księgowaniem faktur, rozliczeniami wyciągów bankowych, opieką nad rozrachunkami klientów, rozliczaniem pozycji na kontach odbiorców, księgowaniem oraz...

Sopot

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

wczoraj

Opis stanowiska nadzór nad całością kwestii ekonomiczno-finansowych prowadzonych kontraktów, współtworzenie budżetu, prognoz oraz weryfikacja wykonania budżetu i zamówień pod kątem zgodności z budżetem, weryfikacja i zatwierdzanie...

Strzelce Opolskie

Kronospan

wczoraj

OPIS STANOWISKA: Odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań i kontrolę płynności finansowej; Kalkulacja podatku dochodowego; Sporządzanie deklaracji podatkowych; Kontrola kosztów stałych; Kontrola naliczania, księgowanie i...

Warszawa

Grupa Inter Cars

wczoraj

Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada za: Księgowanie i sprawdzanie dokumentów zakupu Księgowanie wpłat i wypłat na rachunki bankowe Kontrola nad rozrachunkami kontrahentów Weryfikowanie dokumentów sprzedaży Weryfikacja kont...

Gdańsk

Sunreef Venture S. A.

wczoraj

Czym będziesz się zajmował: weryfikowaniem dokumentów księgowych koordynowaniem obiegu dokumentów w spółce rozliczaniem kart kredytowych pracowników w firmie pomocą księgową w bieżących sprawach udziałem w zamknięciach miesiąca i...