Główny Księgowy / Główna Księgowa

2022-05-27 Urząd Gminy w Sicienku Sicienko

Ogłoszenie numer: 6967938, z dnia 2022-05-27

Wójt Gminy Sicienko

i

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sicienku

ogłaszają nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Miejsce pracy: Sicienko

 

Opis stanowiska

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko.

Planowany wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków ośrodka pomocy społecznej;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym ośrodka pomocy społecznej,
 • Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
 • Opracowywanie planu finansowego jednostki.
 • Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.
 • Sporządzanie  rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
 • Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym: dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i rozliczenia projektów dotacyjnych,
 • Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
 • Prowadzenie ewidencji składników majątku jednostki wraz z prowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji tych składników
 • Nadzór nad windykacją należności,
 • Realizacja procedur kontroli zarządczej,
 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników,
 • Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów, wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagania

Wymagania niezbędne:


Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) następujące niezbędne wymagania:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków dotyczący wykształcenia:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Znajomość prawa, w zakresie:

 • ustawy o finansach publicznych;
 • ustawy o rachunkowości;
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych;
 • ustawy o podatku od towarów i usług;
 • ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzinie „Za życiem”, o dodatku osłonowym.

Wymagania preferowane:

 • Doświadczenie w pracy w księgowości, co najmniej 3-letni staż pracy  na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce sektora finansów publicznych, mile widziane doświadczenie w instytucjach pomocy społecznej.
 • Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, sprawozdań, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 • Mile widziana umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, programu kadrowo-płacowego (R2 płatnik), programu księgowego (Księgowość Budżetowa i Planowanie firmy Info System R.T. Groszek), PUE platforma ZUS, PŁATNIK, bankowość internetowa.
 • Znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania ze środków zewnętrznych.
 • Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

Oferujemy

Warunki pracy na stanowisku

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2, na pierwszym piętrze, budynek bez windy;
 • praca w godzinach: 7:30-15:30 w poniedziałki, środy i czwartki, 7:30-17:00 we wtorki, 7:30-14:00 w piątki;
 • praca w zespole;
 • codzienny kontakt telefoniczny.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku jest pracodawcą równych szans. Oferty rozpatrywane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etnicze, wyznanie, orientacje seksualna czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną. Osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie.
 • List motywacyjny opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
 • CV- uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
 • Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
 • posiadaniu obywatelstwa,
 • niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13aust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz.530).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałam (em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Warszawa

JTI GBS

wczoraj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan An ambitious goal to set up a new Global Business Center Complex environment...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

wczoraj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów Bieżąca...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

wczoraj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych; Zbieranie,...

Będzin

Banimex

wczoraj

Miejsce pracy: Będzin / woj. śląskie Zakres zadań: współpraca z Głównym Księgowym oraz pozostałą kadrą kierowniczą Grupy Duna Polska, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, prowadzenie sprawozdawczości podatkowej, dbanie o...

Siemianowice Śląskie

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

2022-06-25

prowadzenie rachunkowości jednostki oświatowej, prowadzenie rozliczeń podatku VAT, sporządzanie przelewów bankowych, odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowo - budżetowej,...

Bąkowo

Gdański Urząd Pracy

2022-06-25

Zarządzanie działem księgowości spółki jawnej, weryfikacja poprawności księgowań zespołu i bieżące wsparcie merytoryczne, kontrola i uzgadnianie zapisów na kontach, bieżąca analiza i rozliczanie kont rozrachunkowych, przygotowywanie...