Członek Zarządu - Główny Księgowy

2020-03-27 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA KOZANÓW IV Wrocław

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Kozanów IV”
we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kolistej 11, 54 – 152 Wrocław
ogłasza konkurs na stanowisko

Członek Zarządu - Główny Księgowy
Miejsce pracy: Wrocław

Rada Nadzorcza SMLW „Kozanów IV” we Wrocławiu działając na podstawie art. 49 § 2

Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, oraz § 52 ust. 1 pkt. 6.

Statutu Spółdzielni, ogłasza konkurs na stanowisko

Członek Zarządu – Główny Księgowy SMLW „Kozanów IV” we Wrocławiu.

 

Wymagane kwalifikacje kandydata
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym (preferowane finanse, rachunkowość),
 • uprawnienia do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego (wykonywanie / świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych),
 • co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3 lata na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości,
 • znajomość prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość przepisów podatkowych i regulacji ZUS,
 • znajomość zasad audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza w zakresie prawa pracy,
 • znajomość programów komputerowych w zakresie księgowości (mile widziana znajomość programu „DOM 5”),
 • dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
 • kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność i odporność na stres.
Ponadto od kandydatów oczekujemy:
 • przedstawienia koncepcji działania pionu finansowo-księgowego spółdzielni mieszkaniowej,
 • umiejętności zarządzania majątkiem spółdzielni mieszkaniowej,
 • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji.

Kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku Członka Zarządu będą zobowiązani do udokumentowania faktu uzyskania absolutorium.

 

Mile widziane będą dodatkowe udokumentowane kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oraz doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych.

 

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na stanowisko Członka Zarządu – Głównego Księgowego Spółdzielni,
 • list motywacyjny,
 • życiorys z opisanym przebiegiem pracy zawodowej i zajmowanych stanowisk,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i ewentualnie podyplomowych,
 • dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy i kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowisku objętym konkursem (świadectwa pracy, referencje),
 • pisemna zgoda kandydata na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji,
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków konkursu,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów konkursowych – dostępne na stronie internetowej Spółdzielni lub w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty winny być przedłożone do wglądu Komisji Konkursowej podczas rozmów kwalifikacyjnych.

 

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

Zabrze

EM-BUD STUDIO 2000 SP. Z O.O.

2020-09-09

Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,...

Kraków

Lucky Duck Games

2020-09-08

Do zadań nowozatrudnionej osoby będzie należało m. in.: organizacja działu księgowości wewnątrz Spółki (przejęcie obowiązków od zewnętrznego biura rachunkowego), wdrożenie systemu księgowego oraz handlowego (preferowane...

Warszawa

Calan Human Capital Sp. Z o.o.

2020-09-08

Opis stanowiska: Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Nadzór i monitorowanie wszystkich ksiąg rachunkowych. Dostarczanie danych do efektywnego zarządzania przepływami pieniężnymi. Przygotowywanie...