10Od dwóch miesięcy pracuję w zawodzie specjalisty ds. księgowości zatrudnionego w pewnym bydgoskim zespole szkół. Pracę udało mi się dostać wyłącznie dzięki temu, że mój ojciec świetnie zna się z dyrektorem placówki i jest jego dobrym kolegą. Podejrzewam, że w przypadku normalnej rekrutacji raczej nie udałoby mi się otrzymać propozycji zatrudnienia, bo posiadam zbyt małe doświadczenie zawodowe. W przypadku pracy po znajomości doświadczenie na szczęście się nie liczy.

Wydaje mi się, że jak na moją pierwszą pracę w charakterze specjalisty ds. księgowości, specjalista ds. księgowości Bydgoszcz, mam dość rozbudowany zakres obowiązków. Podejmując tę pracę liczyłam na nieco mniejszą liczbę zadań do wykonania. A tak, na mój zakres obowiązków wchodzi czternaście ważnych punktów:

1. Bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, uwidacznianie zmian dotyczących uposażenia.
2. Sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji tj.:
– angaży o zatrudnieniu pracowników,
– kart urlopowych,
– wniosków premiowych,
– pism dot. gratyfikacji jubileuszowych,
– wniosków dyrektora szkoły o wypłatę ekwiwalentu za urlop,
– wypłat odpraw z tytułu np.: przejścia na emeryturę, rentę lub grupowego zwolnienia itp.
3. Bieżące wystawianie informacji do Urzędu Skarbowego.
4. Terminowe i prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzanie na podstawie sporządzonych deklaracji miesięcznych oraz rozliczeń rocznych.
5. Przejrzyste i czytelne prowadzenie dokumentacji płacowej.
6. Dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników oraz według złożonych indywidualnych deklaracji o potrąceniach.
7. Przygotowywanie przelewów.
8. Sporządzanie list ZUS jak: chorobowych, macierzyńskich, rodzinnych, opiekuńczych, porodowych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i in.
9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. poszczególnych zasiłków na obowiązujących drukach lub w postaci luźnych kart przenoszonych z komputerowych nośników danych.
10. Prowadzenie dokumentacji z tytułu umów cywilnoprawnych
11. Prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji z zachowaniem ustawowego terminu oraz przekazaniem zobowiązań wobec ZUS-u.
12. Współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania  i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek.
13. Bieżące uzgadnianie z księgowością naliczonego i przekazanego podatku  i składki ZUS.
14. Przygotowywanie zestawień pomocniczych płacowych służących do analiz ekonomicznych i sprawozdań statystycznych.