18Intensywnie zastanawiam się nad uczestnictwem w kursie na specjalistę ds. księgowości, na który natrafiłam ostatnimi czasy przeglądając różne oferty pracy dla mieszkańców Chorzowa. Nie mam wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym, ale wydaje mi się, że przy odrobinie szczęścia z takim kursem mogłabym się gdzieś załapać, choćby jako pomoc w księgowości lub jakaś asystentka. Praca w biurze byłaby o niebo lepsza niż ciągłe siedzenie na kasie w warzywniaku, które powoli przyprawia mnie o mdłości. Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o kursie, specjalista ds. księgowości Chorzów, celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do zawodu specjalisty, a kształcenie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu będę posiadała następujące umiejętności księgowe:

 1. sporządzanie dokumentów księgowych,
 2. formalno-rachunkowa kontrola dowodów księgowych i kierowanie ich do kontroli merytorycznej,
 3. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości,
 4. prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków, roszczeń i rozliczeń spornych,
 5. analiza terminowości płatności zobowiązań i wpływu należności, naliczanie odsetek,
 6. rozliczanie zakupu materiałów i towarów,
 7. prowadzenie ewidencji aktywów trwałych i zapasów,
 8. ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów oraz ustalanie rzeczywistego poziomu i struktury kosztów w okresie sprawozdawczym,
 9. obliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie informacji o składnikach wynagrodzeń pracowników,
 10. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
 11. prowadzenie ewidencji pozabilansowej,
 12. kontrola prawidłowości sald,
 13. sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 14. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 15. archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych,
 16. obliczanie i rozliczanie podatków od osób prawnych i fizycznych, podatku VAT, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zasiłków chorobowych i innych,
 17. sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeń społecznych.

Póki co nie rozumiem nawet na czym polega większość tych umiejętności, jednak po ukończeniu kursu na pewno się tego dowiem!